Strona przechowuje informacje w plikach cookies. Moesz okreli zasady przechowywania i dostpu w ustawieniach przegldarki. Informacja X

Jednostki i przeliczniki QR Code

Jednostki, przeliczniki, standaryzowane wielkoci.
jednostki i przeliczanie
Standardowe poziomy liniowe sygnau audio.
1. Konsumencki, ktry wynosi -10dBV, najczciej spotykany na zczu RCA (potocznie Cinch).
2. Profesjonalny, ktry wynosi 4dBu, najczciej spotykany za zczu XLR (potocznie Canon) lub TRS (jack stereo), moe take wystpowa na zczu TS (jack mono), rwnie na takim poziomie lub na poowie jego wartoci jeli pochodzi on z desymetryzacji sygnau symetrycznego za pomoc zwarcia przewodu zimnego (-) z mas. Jeli desymetryzacja zostaa przeprowadzona w inny sposb powinien on mie standardowe 4dBu. W przypadku rnego rodzaju przelotek poziom zaley od tego z jakiego wyjcia wywodzi si sygna i w jaki sposb wykonana jest przejciwka.

0dBu = 0,7746V
0dBV = 1V

4dBu= +1,78dBV
-10dBV = -7,78dBu

+4dBu = 1,23V
-10dBV = 0,32V

Kalkulator dBu, dBV, V znajduje si na stronie: http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm.
Przeliczanie opnienia ms, m, ft.
 W procesorach gonikowych i liniach opniajcych poza jednostkami podanymi w czasie (s) spotyka si rwnie jednostki dugoci (m lub ft). Najbardziej precyzyjne jest posugiwanie si jednostkami czasu gdy uwzgldniajc panujce warunki moemy dokadnie obliczy potrzebne opnienie. Najwygodniejsze jest skorzystanie z jednostek odlegoci, gdy moemy sobie taka odlego zmierzy, jednak procesor przeliczajc j na opnienie przyjmuje pewne z gry zaoone warunki temperatury, chyba e ma moliwo wprowadzenia take tych danych.
 Na prdko dwiku wpyw ma take cinienie, wilgotno oraz kierunek i prdko wiatru. Wiele rde podaje, e wilgotno w powietrzu ma bardzo niewielki wpyw, a zmiany cinienia w powietrzu w ogle pomija si, przynajmniej w aspekcie naszej brany.
 W przyblieniu prdko rozchodzenia si dwiku powietrzu wynosi 340m/s (34cm na 1ms), aby dokadnie j wyznaczy naley uwzgldni temperatur. Przyjmujc 20°C (68F) i cinienie 1010,8hPa (101080Pa czyli 760 mmHg) prdko ta wynosi 343,6m/s (1236.6km/h czyli
1127ft/s) (dla 0°C 331,4m/s, dla 10°C 337,5m/s, dla 30°C 349,7m/s).
 Im wysza temperatura, tym wiksza jest prdko dwiku i wynosi ona 0,6m/s dla zmiany o 1°C.
 Dla orodkw takich jak ciaa stae i ciecze prdko ta jest duo wysza.

Przyjmujc powysze warunki atmosferyczne otrzymujemy:

0,1ms - 0,04m - 0,12ft
0,2ms - 0,07m - 0,22ft
0,5ms - 0,17m - 0,56ft
1ms - 0,34m - 1,13ft
2ms - 0,69m - 2,25ft
5ms - 1,72m - 5,64ft
10ms - 3,43m - 1,27ft
12ms - 4,12m - 13,52ft
15ms - 5,15m - 16,91ft
20ms - 6,86m - 22,54ft
30ms - 10,29m - 33,81ft
50ms - 17,15m - 56,35ft
100ms - 34,3m - 112,70ft
200ms - 68,6m - 225,4ft
0,1m - 0,29ms - 0,33ft
0,2m - 0,58ms - 0,66ft
0,5m - 1,46ms - 1,64ft
1m - 2,92ms - 3,29ft
2m - 5,83ms - 6,57ft
5m - 14,58ms - 16,44ft
10m - 29,17ms - 32,87ft
12m - 34,98ms - 39,42ft
15m - 43,73ms - 49,28ft
20m - 58,31ms - 65,72
30m - 87,46ms - 98,57ft
50m - 145,77ms - 164,29ft
100m - 291,54ms - 328,57ft
200m - 583,08ms - 657,14ft
Dugo fali
dugo fali λ = vf
λ - dugo fali [ m ]
v - prdko dwiku [ ms ]
f - czstotliwo [ Hz = 1s ]
Prdko dwiku w powietrzu zaley od temperatury i cinienia. Do oblicze przyjmuje si, e rednio wynosi 340 ms ( 1224 kmh ).
 Ze wzoru wynika, e dugo fali dla danej czstotliwoci jest rna w zalenoci od orodka, w ktrym si rozchodzi. Dla przykadu 50Hz w powietrzu ma dugo okoo 6,8m, w wodzie 30m, a w betonie 76m.
Wybrane dugoci fali w powietrzu w zalenoci od czstotliwoci:
80Hz - 4,25m
100Hz - 3,4m
120Hz - 2,8m
750Hz - 0,45m
1kHz - 0,34m
1,32kHz - 0,26m
6,3kHz - 0,05m
12,5kHz - 0,027m
Przeliczanie sygnau DMX512 na posta binarn (DIP Switch).
Adres:    

   
dB i mnoniki.
Dla napicia lub prduDla mocy
dB(+dB) mnonik(-dB) mnonik(+dB) mnonik(-dB) mnonik
01111
31,410,711,99 (≈2)0,5
620,53,98 (≈4)0,25
103,160,316100,1
123,98 (≈4)0,25115,80,06
20100,11000,01
3031,60,031610000,001
401000,01100000,0001


Wicej na ten temat: Jak decybele przelicza si na "razy" i odwrotnie?
Przedrostki jednostek.
przedrosteksymbolmnonik
femtof10-15 =0,000 000 000 000 001
pikop10-12 =0,000 000 000 001
nanon10-9 =0,000 000 001
mikroµ10-6 =0,000 001
milim10-3 =0,001
centyc10-2 =0,01
decyd10-1 =0,1
  100 =1
dekada101 =10
hektoh102 =100
kilok103 =1000
megaM106 =1 000 000
gigaG109 =1 000 000 000
teraT1012 =1 000 000 000 000
petaP1015 =1 000 000 000 000 000
Kalkulator jednostek i wartoci.
Kalkulator znajduje si na stronie: http://www.jednostek.pl/.
Pojcia, opisy, definicje...
Damping factor - parametr wzmacniacza audio okrelajcy jego zdolno do tumienia sygnau wytworzonego przez gonik. Definiuje si go jako stosunek impedancji kolumn do impedancji wyjciowej wzmacniacza.
Wiemy, e wzmacniacz suy do zasilania gonika prdem o odpowiednim przebiegu, ktry podawany jest na cewk gonika znajdujc si w polu magnetycznym staym. Pole wytworzone przez cewk powoduje przesunicie si jej (na wskutek wzajemnego oddziaywania z magnesem staym), co za tym idzie wychylenie membrany. Nie kady jednak zdaje sobie spraw, e wystpuje tutaj take zjawisko odwrotne. Poruszajca si cewka (membrana) w polu magnetycznym wytwarza napicie. Zjawisko to wykorzystujemy do kontrolowania niepodanych ruchw membrany - na skutek jej bezwadnoci (zwaszcza w przypadku gonikw o duej masie drgajcej np. goniki niskotonowe). Obciajc wytworzone napicie jak najnisz impedancj powodujemy tumienie ruchw membrany (powodujemy jej "ch" powrotu do pozycji rwnowagi) - wanie takim obcieniem powinien by dla gonika wzmacniacz. Zjawisko jest o tyle skomplikowane, e z jednej strony musi on pobudza przetwornik, a z drugiej strony ograniczy jego niepodany ruch.
Mimo, i sam wzmacniacz moe mie dobre parametry tumienia to nie zapominajmy, e po drodze mamy jeszcze inne elementy takie jak przewody oraz mogce wystpi zwrotnice (pasywne). Zwrotnice wyszego rzdu ni pierwszy maj w swojej charakterystyce punkty w zakresie pasma uytkowego, gdzie dla okrelonych czstotliwoci impedancja znacznie ronie. W tych miejscach tumienie od strony wzmacniacza bdzie bardzo mae lub praktycznie pomijalne.

Dwik - rozchodzce si zaburzenie orodka sprystego (gaz, ciao stae, ciecz) poprzez drganie czsteczek. Przyjmuje si, e w powietrzu rozchodzi si on z prdkoci 340 ms (zaley m.in. od temperatury i cinienia). Dwiki mona podzieli na infradwiki (poniej czstotliwoci syszalnych), dwiki syszalne (z zakresie od ok. 16Hz do 20kHz), ultradwiki (powyej czstotliwoci syszalnych), a take hiperdwiki (powyej 1010Hz). Zakres dwikw syszalnych zaley od indywidualnych predyspozycji czowieka i zazwyczaj zmniejsza si on z wiekiem. Moemy oglnie podzieli go na pasmo niskie - bas (bass od 16 do okoo 300Hz), pasmo rednie - alt (mid, od koo 300Hz do 3kHz) i pasmo wysokie - sopran (terble, od okoo 3 do 20kHz).

Fon - jednostka okrelajca wraenie syszenia jednakowego poziomu gonoci dla rnych czstotliwoci. Wynika z faktu, e czowiek nie odbiera w sposb liniowy rnych czstotliwoci o tym samym poziomie cinienia akustycznego. Zalenoci te mona odczyta z krzywych izofonicznych.
0 fonw przyjmuje si za prg syszalnoci - najcichszy moliwy do odebrania dwik, jest to dwik uderzajcych czsteczek powietrza o bon bbenka usznego.
130 fonw przyjmuje si za granic blu mogc doprowadzi do uszkodzenia suchu - najgoniejszy moliwy do odebrania dwik.
Poziomy te s umowne i zale od indywidualnych predyspozycji.

Hi End - okrelnie sprztu najwyszej jakoci skierowanego w gwnej mierze do audiofilw. Jego parametrw nie okrelaj konkretne normy. Zaliczenie urzdze do tej klasy wynika z zastosowania bardzo drogich komponentw oraz nowych technologii lub nawet samej ceny gotowego produktu. Sprzt zazwyczaj podlega ocenie i opisowi ludzi pracujcych dla czasopism i innych mediw zwizanych z tematyk audio lub osb bdcych pasjonatami najwyszej jakoci dwiku, uwaanych za obdarzone nadzwyczajnym suchem. Mona spotka rwnie produkty i akcesoria, ktre sam producent promuje jako wrcz niezbdne, aby cieszy si krystalicznie czystym dwikiem. Niestety wrd nich wystpuj takie, ktre nie maj kompletnie wpywu na parametry audio, a opisy podawane przez producentw przecz oglnie przyjtym zasadom fizyki lub bardzo je nacigaj, bazujc na niewiedzy odbiorcw. U niektrych z nich wystpuje efekt psychologiczny polegajcy na tym, e dziki skomplikowanemu opisowi technicznemu, wysokiej cenie i reklamie w prasie branowej ulegaj przekonaniu, e rzeczywicie sysz rnice wynikajca z zastosowania okrelonego produktu.
Zainteresowanym polecam seri filmikw o tytule Audiovoodoo na kanale Reduktor Szumu:
https://www.youtube.com/watch?v=8Qwh8fXs-R4&list=PLjafoHEOxwgj1cGmgh_47Oh4HsLCBRGPG

Hi-Fi - skrt od high fidelity (wysoka wierno). Klasa sprztu audio, majcego jak najwierniej odtworzy muzyk i inne dwiki w stosunku do oryginalnego brzmienia. Minimalne parametry jakie musi speni okrela norma DIN 45500 lub IEC 268. S nimi m.in. pasmo przenoszenia, odstp od szumu oraz poziom znieksztace nieliniowych.

Interwa - odstp (rnica) pomidzy dwikami (czstotliwociami).
Taki sam interwa oznacza, e kady nastpny dwik pozostaje w takim samym stosunku do poprzedniego (mog wystpi niewielkie rozbienoci wynikajce z pewnych zaokrgle).
Podstawowe interway to: pryma (odlego zerowa - powtrzenie dwiku), sekunda, tercja, kwarta, kwinta, seksta, septyma, oktawa (stosunek czstotliwoci wynosi 2:1).

Kakofonia - nieprzyjemnie brzmica mieszanina dwikw, ktre nie s ze sob powizane wg oglnie przyjtych zasad tworzenia muzyki. Moe to by te zestaw wystpujcych w jednym czasie przedziale czasu odgosw, ktre w aden sposb ze sob nie wspgraj.

Krzywa izofoniczna (izofona, krzywa jednakowego poziomu gonoci) - wykres zalenoci natenia dwiku od czstotliwoci pokazujcy wraenie odbioru rnych czstotliwoci na jednakowym poziomie gonoci (przez czowieka). Okrelany jest w jednostkach zwanych fonami.
Czowiek nie syszy w sposb liniowy dwikw o rnych czstotliwociach majcych ten sam poziom cinienia akustycznego (SPL). W uproszczeniu mona przyj, e najsabiej syszymy niskie czstotliwoci, a najlepiej rednie. Dodatkowo proporcje te zmieniaj si w zalenoci od oglnego poziomu cinienia akustycznego. Dla przykadu, przy 30 fonach 20Hz musi mie SPL o 58dB wyszy od 1kHz abymy usyszeli go na takim samym poziomie. Natomiast przy 90 fonach ju "tylko" o 32dB wyszy.
Krzywe zostay przyjte w sposb umowny na podstawie wielu bada, mog rni si w zalenoci od sposobu ich przeprowadzenia i indywidualnych predyspozycji czowieka. Poziom jednakowego wraenia gonoci jest wraeniem subiektywnym.

Krzywa waona (korekcyjna) - wykres zalenoci poziomu cinienia akustycznego od czstotliwoci odzwierciedlajcy wraenie takiej samej gonoci. Wynika z waciwoci suchu ludzkiego, ktra opisywana jest za pomoc krzywych izofonicznych (wyej). Krzywe waone s charakterystykami znormalizowanymi dla wybranych poziomw SPL (cinienia akustycznego).
W przypadku naszej brany stosowane s krzywe A (niski poziom SPL), B (redni poziom) oraz C (wysoki poziom). Ksztatowanie charakterystyki czstotliwociowej systemu dwikowego uwzgledniajce przebieg krzywych nazywane jest waeniem.
Spotka mona take krzyw D (dla wysokiego poziomu haasu) i L (paska, bez waenia).

Oktawa (akustyka) - wyraa wydzielone pasmo czstotliwoci, ktrego koniec jest podwojeniem wartoci czstotliwoci pocztku wydzielonego pasma (skala logarytmiczna). Np. 50Hz oktawa 100Hz oktawa 200Hz oktawa 400Hz itd.
Inaczej mwic czstotliwo rodkowa kadej nastpnej oktawy jest podwojeniem poprzedniej.
Zakres syszalny zosta podzielony na 11 oktaw z czego pierwsza rozciga si od 11,3 do 22,6Hz z czstotliwoci rodkow 16Hz, a ostatnia od 11,314 do 22,627kHz z czstotliwoci rodkow 16kHz. W dole pasma wystpuj pewne niewielkie rozbienoci, jeli chodzi o podwojenie wartoci, wynika to przyjtych zaokrgle. Czstotliwoci rodkowe kolejnych oktaw to: 16Hz, 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz.

Pasmo przenoszenia - zakres czstotliwoci jakie przenosi dane urzdzenie audio lub element (wzmacniacz, mikser, kolumna, tranzystor itd.). Przy okazji tego parametru powinno opisa si z jakim spadkiem (podbiciem) podany jest zakres, np. 16Hz - 20kHz + ⁄ - 3dB. Inaczej moe okaza si, e mimo i zakres jest prawdziwy, to jednak na wyjciu wystpuj due rnice poziomw dla poszczeglnych czstotliwoci (charakterystyka jest mocno nieliniowa).

Szum biay (akustyka) - jest on sygnaem (dwikiem zoonym), w ktrym gsto jest liniowa w caym zakresie czstotliwoci. Na kady Hz przypada taka sama moc. Przykadowo dla wydzielonego zakresu 50 - 60Hz bdzie taka sama jak dla 10 000 - 10 010Hz.
Ludzkie ucho odbiera dwiki w sposb logarytmiczny wraz ze wzrostem czstotliwoci (podzia na oktawy), z tego powodu szum taki syszalny jest jako wysoki, ostry (bardziej sopranowy) - dla kadej nastpnej wyszej oktawy przypada wiksza rednia moc.
W skali liniowej na urednionym wykresie zalenoci poziomu od czstotliwoci bdzie mia on posta linii rwnolegej do osi czstotliwoci    .
W skali logarytmicznej na urednionym wykresie zalenoci poziomu od czstotliwoci bdzie mia on posta linii wznoszcej si wraz ze zrostem czstotliwoci    . Ze wzgldu na waciwoci ucha skal logarytmiczn powszechnie wykorzystuje si w analizatorach widma audio (RTA).

Szum rowy (akustyka) - jest on sygnaem (dwikiem zoonym) w ktrym gsto jest odwrotnie proporcjonalna do czstotliwoci (spada ze wzrostem czstotliwoci). Dla kadej oktawy (skala logarytmiczna) posiada on tak sam gsto. Wnika z tego e rednia moc dla dowolnych dwch oktaw jest taka sama, np. dla czwartej 88,4 - 177Hz (czstotliwo rodkowa 125Hz, szeroko ok. 88,6Hz) jest taka sama jak dla dziesitej 5657 - 11314Hz (czstotliwo rodkowa 8kHz, szeroko 5657Hz). Natomiast dla wydzielonego pasma o zadanej szerokoci (staej w skali liniowej) np. 1Hz jest ona co raz mniejsza ze wzrostem czstotliwoci.
W skali liniowej na urednionym wykresie zalenoci poziomu od czstotliwoci bdzie mia on posta linii opadajcej wraz ze wzrostem czstotliwoci    .
W skali logarytmicznej na urednionym wykresie zalenoci poziomu od czstotliwoci bdzie mia on posta linii rwnolegej do osi czstotliwoci    . Ze wzgldu na waciwoci ucha skal logarytmiczn powszechnie wykorzystuje si w analizatorach widma audio (RTA).

Tercja (akustyka) - jest 13 oktawy, czyli 3 tercje skadaj si na jedn oktaw.
Przyjo si, e pasmo akustyczne skada si z 33 tercji gdzie czstotliwo rodkowa pierwszej wynosi 12,5Hz, a ostatniej 20kHz. Moemy czasem spotka podzia na 31 tercji, gdzie pierwsza ma czstotliwo rodkow 16Hz, a ostatnia 16kHz - w tym podziale zrezygnowano z pierwszej i ostatniej w stosunku do podziau na 33 tercje. Kolejne czstotliwoci rodkowe tercji wynosz: 12,5Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz, 16kHz i 20kHz.

Ton - dwik prosty, sinusoidalny o okrelonej czstotliwoci. Instrumenty muzyczne oprcz tonw podstawowych wytwarzaj take ich harmoniczne, bdce w pewnym stosunku do podstawowego i o rnym nateniu. Dziki temu instrumenty posiadaj swoja charakterystyczn barw.
Dwiki zoone skadaj si z wielu tonw oraz ich harmonicznych. Przyjmuje si, e kady dwik mona przestawi za pomoc zoenia wielu tonw.

Waenie czstotliwoci - proces ksztatowania charakterystyki czstotliwociowej za pomoc filtrw przy uwzgldnieniu krzywych waonych (opis wyej). Zastosowana korekcja (po uwzgldnieniu warunkw akustycznych miejsca) powinna odzwierciedla odwrotno charakterystyki krzywej waonej. Inaczej mwic gdybymy dokonali pomiaru analizatorem widma (RTA) powinnimy otrzyma przebieg odwrotny do wybranej krzywej (A, B lub C).
Copyright © 2013 - 2018 Technika Estradowa. Wszystkie prawa zastrzeone.
Designed by Free CSS Templates