Strona przechowuje informacje w plikach cookies. Moesz okreli zasady przechowywania i dostpu w ustawieniach przegldarki. Informacja X

Technika estradowa QR Code

Technika estradowa jest pojciem obejmujcym zagadnienia zwizane z zastosowaniem sprztu elektronicznego oraz mechanicznego przy obsudze eventw.

 Moemy spotka dwa okrelenia zwrotu ”technika estradowa”. Jedno definiuje nam j jako sprzt i obsuga zwizane z konstrukcjami, elementami nonymi, zadaszeniami, podogami, podestami, scenami, trybunami oraz wspomagajcym to osprztem typu pasy, napinacze, wycigarki (rczne, elektryczne), sterownikami do ich obsugi itd. Druga definicja rozszerza si do caoci techniki stosowanej przy realizacji imprezy, a wic zwizanej z dwikiem, wiatem, multimediami oraz zasilaniem. Zaliczaj si do nich sprzt nagonieniowy wraz z ze wszystkimi wsppracujcymi urzdzeniami, owietlenie sceniczne, multimedia, a co za tym idzie rzutniki, ekrany LED, bezszwowe, miksery video oraz systemy dystrybucji prdu takie jak agregaty, przycza, rozdzielnie, kable (tzw. pion-y) itd.
 W dzisiejszych czasach wiele z tych elementw posiada rwnie dedykowane oprogramowania do sterowania lub projektowania systemu. Oczywicie do obsugi zarwno na etapie planowania jak i pniejszego wykonania niezbdna jest wykwalifikowana ekipa techniczna.

naglosnienie

Nagonienie

 Pojcie dotyczy bardzo szerokiego zakresu materiau i nie da si go w peni przedstawi w kilku zdaniach. Jest cile zwizane z prac z dwikiem zarwno w postaci sygnau elektrycznego jak i w postaci fali akustycznej (zaburze orodka). W zalenoci o sytuacji mona je podzieli na dwie grupy. Jedna to obrbka i wzmocnienie wczeniej zapisanych sygnaw, druga to zebranie dwikw, przetworzenie na posta elektryczn i tak jak poprzednio obrbka oraz wzmocnienie. W pierwszym i drugim przypadku obrbka moe wyglda podobnie jeli materia zapisany zosta na "sucho" - nie poddany korekcji, procesorom dynamiki, miksowi i masteringowi. W drugim przypadku zanim zabierzemy si za jego obrbk musimy go przetworzy za pomoc mikrofonw.
 Jest to kolejny bardzo obszerny temat jednak w skrcie - naley dobra mikrofony do panujcych warunkw, ustawi tak aby zbieray moliwie najmniej niepodanych sygnaw i przetwarzay interesujcy nas dwik do jak najwyszej jakoci. Mikrofony najprociej podzieli mona ze wzgldu na budow oraz ze wzgldu na charakterystyk kierunkow. Oczywicie s take inne kryteria takie jak charakterystyka czstotliwociowa, maksymalne cinienie akustyczne, sposb montau, przesyu sygnau itd.
 Obrbka sygnau w duym skrcie dotyczy ustalenia jego poziomu, poddania korekcji, dziaania procesorw dynamiki, dooenia efektw, zmiksowania, a nastpnie odpowiedniego przystosowania przed wzmocnieniem prdowym np. podzia na pasma.
 W celu ustalenia poziomu stosujemy tzw. przedwzmacniacze (preamps).
 Do korekcji czstotliwociowej uywamy korektorw (equalizer). Podzieli moemy je na graficzne, parametryczne, a take paragraficzne i dynamiczne.
 Procesory dynamiki to gwnie kompresory (compressor) i ekspandery (expander) oraz ich odmiany i poczenia, takie jak limitery, bramki szumw (gate), kompandery (compander, poczenie kompresora i ekspandera), de-essery (poczenie kompresora i eq.). Stosujemy je gwnie do zmiany dynamiki utworu i pozbycia si lub zmniejszenia poziomu niechcianych sygnaw.
 Procesory efektw uywamy w celu dodania przestrzeni i zasymulowania pewnych warunkw akustycznych.
 Do sumowania sygnaw uywa si mikserw audio. Wystpuje wiele ich odmian, podzieli je mona ze wzgldu na zastosowanie (estradowe, studyjne, deejay-skie), ze wzgldu na dostpne funkcje m.in. ilo szyn (grupy, auxy, stereo, mono itd) i ze wzgldu na sposb obrbki sygnau - cyfrowe oraz analogowe.
 Jeli chodzi o podzia pasma przed wzmocnieniem to su do tego zwrotnice aktywne tzw. crossover-y lub bardziej zaawansowane - procesory gonikowe. Moemy je podzieli ze wzgldu na dostpna ilo pasm oraz dostpna ilo regulowanych parametrw.
 Wszystkie wymienione wczeniej urzdzenia poczwszy od przedwzmacniaczy wystpuj jako samodzielnie, zewntrzne lub wbudowane w inny sprzt np. w miksery. Urzdzenia te, poza preampami, mona rwnie spotka w wersjach analogowych i cyfrowych. Aby pracowa na sprzcie cyfrowym musimy zamieni sygna analogowy, jaki otrzymujemy z mikrofonu (poprzez przedwzmacniacz) na sygna cyfrowy - uywamy do tego przetwornikw A/D. Przed wzmacniaczem mocy lub przed stopniami mocy wewntrz wzmacniacza naley go z powrotem zamieni do postaci analogowej, su do tego przetworniki D/A. Jedne i drugie rwnie mog by zewntrznymi urzdzeniami lub wbudowanymi w sprzt.
 Do tego momentu wzmocnienie sygnau dotyczyo gwnie napicia. Dalej nastpuje take wzmocnienie prdowe, tak aby odpowiednio wysterowa goniki (zespoy gonikowe). W tym celu stosuje si wzmacniacze mocy (amplifier). Podzieli je mona ze wzgldu na parametry (najbardziej podstawowe to moc, znieksztacenia, pasmo przenoszenia i minimalna impedancja z jak pracuje, inne to dynamika, sprawno, damping factor itd) i ze wzgldu na klas (najpopularniejsze to A, AB, H, D i inne).
 Ostatnim elementem s kolumny (zestawy gonikowe) lub zespoy kolumn (np. grono, linia, zesp szerokopasmowy).
Pojcie zespow kolumn dotyczy wsppracy kolumn (minimum dwch) w celu uzyskania podanych waciwoci fal akustycznych. Kolumna zazwyczaj zbudowana jest z przynajmniej dwch gonikw, jeli chodzi o szerokopasmowe lub redniowysokotonowe. Jeli s to kolumny pasmowe (np. subwoofer) to konstrukcja moe mie jeden gonik.
 W przypadku kiedy podzia pasma nie zosta dokonany przed wzmocnieniem, a mamy do czynienia z gonikami pracujcymi w rnych zakresach, stosowane s zwrotnice pasywne - zbudowane w oparciu o elementy RLC. Rozwizane to nie daje tak precyzyjnych moliwoci dobrania parametrw zwrotnicy jak w przypadku urzdze aktywnych.
 Po przetworzeniu sygnau zostaje jeszcze sprawa ukierunkowania i spjnoci fali oraz interferencji pomidzy gonikami. Wstpnie rozwizuje to producent systemu (tuby, falowody, stosowne konstrukcje, zalecane presety), a pniej na etapie montau ekipa techniczna poprzez odpowiednie ustawienie i rozmieszczenie kolumn oraz za pomoc procesorw (podzia pasma, korekcja, opnienie, polaryzacja, poziomy).

oswietlenie

Owietlenie

 Jest elementem zwizanym z realizacj wikszoci imprez, poczwszy od podwietlenia pojedynczej osoby, przedmiotu lub miejsca a skoczywszy na duych scenach, teatrach czy obiektach. Poza prostymi reflektorami (ktre mog by zasilane za pomoc dimmera) stosuje si inteligentne urzdzeniach sterowanych sygnaem cyfrowym (DMX512, Art-Net, ILDA - lasery). Sporadycznie jeszcze spotyka si sterowanie analogowe (0 - 10V), jednak jest to stary standard wychodzcy z uycia.
 Jeli chodzi o rda wiata s to zwyke lampy arowe, wyadowcze, a w ostatnich latach bardzo popularne stay si diody LED. S one najbardziej energooszczdnych rdem wiata, co za tym idzie dziki swej sprawnoci wydzielaj niewiele ciepa. Postp technologiczny sprawi, e s coraz mocniejsze, maj coraz dusz ywotno i staj si coraz tasze.
 Oddzielna grup stanowi lasery. Nie stosuje ich si to owietlania, a do wytworzenia efektw. Podobnie jak z diodami tutaj postp technologiczny take spowodowa spadek cen, wyduenie ywotnoci i zwikszenie mocy. Pocztkowo spotykao si
gwnie lasery wiecce w kolorze czerwonym, pniej zielonym, a dziki ich zsumowaniu te, nastpnie pojawiy si niebieskie. Zaczto je aplikowa do ruchomych urzdze oraz ukierunkowywa za pomoc bardzo szybkich, ruchomych zwierciade. Do sterowania powsta standard ILDA. Prostsze wersje steruje si - jak pozostae owietlenie - sygnaem DMX512, a najprostsze, amatorskie poruszaj si automatycznie w sposb zaprogramowany, losowo albo sterowane sygnaem dwikowym.
 DMX512 udostpnia jak sama nazwa wskazuje 512 kanaw, kady po 256 stanw. Jeli zachodzi potrzeba wikszej iloci prowadzi si kilka linii DMX. W zalenoci od rozwizania urzdzenia kady kana moe odpowiada za regulacje innego parametru (pan, tilt, colour, gobo, itd) lub na jednym kanale moe znajdowa si kilka z gry zaoonych funkcji np. 0-50% dimmer, 51 - 98% strobo, 99-100% maksymalna rozjanienie.
 Powracajc do rde wiata poza umieszczeniem ich w zwykych reflektorach typu PAR montowane s take w tzw. urzdzeniach inteligentnych - ruchomych, takich jak skanery czy gowice. W skanerach kierunek wizki wiata wynikach z ruchomego zwierciada sterowanego silnikiem, najczciej krokowym. W gowicach lampa umieszczona jest w ruchomej czci urzdzenia, dziki temu moemy wybra jej kierunek wiecenia w pionie i poziomie. Pomidzy lamp a soczewk znajduj si rnego rodzaju przesony pozwalajce na nadanie koloru, wzoru, jego obrotu, ciemnienia, wybrania szerokoci kta wiecenia i wiele innych.
 Postp w tej brany jest bardzo szybki i co chwila pojawiaj si nowe rozwizania oraz funkcjonalnoci.
 Oddzielna grup urzdze stanowi owietlenie architektoniczne, odporne na warunki atmosferyczne.
 Podobnie jak z zagadnieniem nagonienia temat jest bardzo obszerny i zosta tu przedstawiony w minimalnych stopniu.

scena, zadaszenie oraz konstrukcje

Scena, zadaszenie oraz konstrukcje

 Scena jest nieodzownym elementem wikszoci eventw. Powinna posiada wierzchni warstw antyposlizgow. Zasadniczo mona rozrni dwa rodzaje scen. Jedne to kompletne podesty do ktrych mocowane s nogi lub s one instalowane na konstrukcji typu Layher, drugi to blaty ze sklejki mocowane do stalowych elementw, tworzcych podstaw sceny.
 Zadaszenie sceniczne - gwnym jego zadaniem jest ochrona ludzi i sprztu przed warunkami atmosferycznymi oraz zapewnienie konstrukcji do podwieszenia urzdze. Powinno posiada atesty wytrzymaoci oraz trudnopalnoci plandek lub siatek. Zazwyczaj skada si z kratownicy typu quadro-system, rzadziej tri-system oraz pokrycia grnego i oson bocznych. Po bokach i z tyu w wikszoci przypadkw stosuje si siatki nie przepuszczajce deszczu, czasami plandeki. Wikszo tego typu konstrukcji budowane jest tak, aby dach i sprzt byy mocowane na dole, a nastpnie za pomoc wycigarek podnoszone na pewn wysoko.
 Same konstrukcje aluminiowe stawia si najczciej wewntrz, w zasadzie jest ten sam system co przy zadaszeniach
estradowych tylko bez plandek i siatek. Wystpuj te mae systemy targowe, ktre nie posiadaj wind i wycigarek oraz maja mniejszy rozstaw rur w systemie.
 Konstrukcje typu Layher, su jako elementy none, najczciej spotykane przy budowie wie do podwieszania nagonienia.

zasilanie

Zasilanie

 Bez zasilania niemoliwe byoby zastosowanie nagonienia, owietlenia ani innego sprztu elektrycznego, jest bardzo wanym elementem techniki estradowej. Z grubsza mona je podzieli na dwa rodzaje: przycze do stacjonarnego rda prdu lub do agregatu prdotwrczego. Innym sposobem jest podzia na: zasilanie trjfazowe i jednofazowe. Poza wyjtkowymi sytuacjami (np. nagrzewnice) dua wikszo sprztu estradowego zasilana jest jednofazowo. Co prawda spotyka si dimmery ze zczem trjfazowym jednak wewntrz urzdzenie pracuje jako trzy lub wicej urzdze jednofazowych. Niektre modele daj moliwo przeczenia ich pod jedn faz.
 Ze wzgldu na korzyci zazwyczaj na scen i oglnie imprez doprowadza si przycze trjfazowe. W rozdzielniach zostaje ono podzielone na wyjcia jednofazowe. Naley dy do tego aby fazy byy mniej wicej jednakowo obcione. Rozdzielnie musza spenia obowizujce normy. Dobrze, jeli poza zabezpieczeniami nadprdowymi posiadaj zabezpieczenia rnicoprdowe. Po rozdzieleniu faz zasilanie rozprowadzamy kablami jednofazowymi trzyyowymi (PE - ochrona, 0 - zero, L - faza).
 Przewody zarwno siowe, jak i jednofazowe (przeduacze) powinny mie przekrj adekwatny do pobieranego prdu oraz by cakowicie sprawne - nieuszkodzona izolacja, yy, wtyk i gniazdo. Naley stosowa zcza hermetyczne i chroni je przed dostaniem si wody do ich wntrz. Kable powinnimy w miar moliwoci zabezpieczy przed przypadkowym
uszkodzeniem.

realizacja

Realizacja

 Bazuje na wiedzy i dowiadczeniu osb wykorzystujcych dostpne narzdzia w postaci sprztu: dwikowego, wietlnego, mechanicznego, a take jego montau i obsudze zgodnie z przeznaczeniem.
 Podstaw jest umiejtne rozdzielenie czynnoci wrd ludzi oraz zapewnienie odpowiedniej iloci czasu, co jak wiemy nie zawsze jest atwe do osignicia. Naley unika zbdnego popiechu i niepotrzebnych nerww, gdy prowadzi to do nieporozumie, przyczynia si do popeniania bdw i zania poziom usugi.

Copyright © 2013 - 2018 Technika Estradowa. Wszystkie prawa zastrzeone.
Designed by Free CSS Templates